งานนโยบายและแผน

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิชาการ

งานบริหารงบประมาณ

งานบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจำแนกประเภท

งานบริหารทั่วไป