เอกสารสรุปสารสนเทศทางการศึกษาและสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาและการคาดการณ์แนวโน้มทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2560 - 2564)

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2559 - 2563)

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2558 - 2562)

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2556 - 2560)

และสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2555 - 2559)