รายงานข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างของทุกโรงเรียนในสังกัดเกิดขึ้นจากการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าของทุกโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี มาประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานข้อมูลจำนวนอาคารและสิ่งก่อสร้างแต่ละประเภท จำแนกรายโรงเรียน รวมไปถึงการวิเคราะห์ความขาดแคลนอาคารเรียนเป็นรายโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับการวางแผน การบริหารงบประมาณ และใช้ประกอบการขอตั้งและจัดสรรงบประมาณอาคารและสิ่งก่อสร้างของทุกโรงเรียนในสังกัด