ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 31 มีนาคม

ข้อมูลพื้นฐานปลายปีการศึกษา เป็นการจัดเก็บสถิติข้อมูลผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ณ วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี นำมาประมวลผลเป็นภาพรวมของระดับอำเภอและเขตพื้นที่ เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

ปีการศึกษา 2561

>> ดาวน์โหลด <<

อกสารรายงานข้อมูลพื้นฐานฯ 2561
ไฟล์.xls

ปีการศึกษา 2560

>> ดาวน์โหลด <<

อกสารรายงานข้อมูลพื้นฐานฯ 2560
ไฟล์.xls