ข้อมูลพื้นฐานต้นปีการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานต้นปีการศึกษา เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อใช้สำหรับการจัดตั้ง&จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียนเสนอเป็นข้อมูลสถิติ 2 รูปแบบ คือ pdf และ xls