ข้อมูลพื้นฐานกลางปีการศึกษา 10 พ.ย.

ข้อมูลพื้นฐานกลางปีการศึกษา เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ดำเนินการจัดเก็บเป็นประจำ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี และใช้สำหรับการจัดตั้ง&จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียน เสนอเป็นข้อมูลสถิติ รูปแบบ .xls