ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://portal.bopp-obec.info/obec66/ 

ระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)  
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://bobec.bopp-obec.info/

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CTT)  
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้  
https://cct.thaieduforall.org/ 

ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปี
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://classroomplan.bopp-obec.info/login.php 

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
http://hrms.obec.go.th/ 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://schoolmis.obec.expert/ 

ระบบ GPA OBEC ปพ.3 ออนไลน์
ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
https://gpa.obec.go.th/login 

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ  (e-budget)
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://e-budget.jobobec.in.th/ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://data.bopp-obec.info/emis/