จำนวนนักเรียนจำแนกประเภทรายโรงเรียนจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)